Nieuwe erven (2018) - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

Nieuwe erven (2018)

Studie naar nieuwbouw in dorpse context. De locatie maakt onderdeel uit van de „agrarische zone“ in een beschermd dorpsgezicht. De kernwaarden ter plaatse zijn de afwisselende agrarische en woonbebouwing, afgewisselde met moestuinen, paardenweitjes en groenpercelen. Daarnaast is de relatie met het omliggende landschap van belang (doorkijkjes).
Een nieuw erf biedt stedenbouwkundig een alternatief voor de traditionele lintbebouwing langs wegen. De kwaliteit van de aanwezige open ruimte (paardenweitje) in het dorp bljift behouden. Uitzicht en behoud van de landelijke sfeer staan centraal in deze opgave. Drie nieuwe woningen vormen een eigentijds erf. De ruimtelijke kwaliteit van de locatie wordt optimaal benut en het kenmerkende paardenweitje blijft beeldbepalend op deze locatie.

C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
2024
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R   |   2024
Terug naar de inhoud