Koningsven-De Diepen | Gennep | 2012-2018 - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

Koningsven-De Diepen | Gennep | 2012-2018

Het plan Koningsven-De Diepen is een ambitieus plan om ruim 150 ha nieuwe natuur van unieke kwaliteit te realiseren. Als referentiekader dient de situatie van circa 100 jaar geleden, toen er een uitgestrekt moeras- en veengebied aan de voet van de stuwwal lag. Het (hoog)veen is in de vorige eeuw ontgonnen en in cultuur gebracht ten behoeve van de landbouw. Met het initiatiefplan worden de unieke natuurwaarden van weleer hersteld.
Deze ambitie stelt 2 essentiële randvoorwaarden aan het abiotisch systeem: herstel van het hydrologisch systeem en het verwijderen van de voedselrijke bouwvoor. Het ontgraven van  grote hoeveelheden voedselrijke bouwvoor wordt mogelijk door de combinatie met een zandwinning. De zandwinning voorziet in een omputlocatie voor het voedselrijke materiaal én cofinanciering.
  • opdrachtgever: Teunesen Zand & Grint
  • in samenwerking met Natuurmonumenten
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
2024
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R   |   2024
Terug naar de inhoud