Nieuw erf Biezendijk | Ottersum | 2022 - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

Nieuw erf Biezendijk | Ottersum | 2022

In het kader van de Pilot Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) is een plan ontwikkeld voor een nieuw erf in het buitengebied. Het huidige erf heeft een onlogische ligging ligt midden in een akker. Deze situering is ontstaan door ruilverkaveling in het verleden, waarbij zowel de wegenstructuur als de verkaveling sterk gewijzigd is en de toenmalige ontsluitingsweg is komen te vervallen. Het nieuwe erf wordt aan de erfontsluitingsweg Biezendijk gesitueerd en biedt plaats aan 3 nieuwe woningen.
De bebouwing is vormgegeven als een agrarisch ensemble met de heldere hiĆ«rarchische opzet van een hoofdgebebouw (de boerderij) en een bijgebouw (de schuur). Het bijgebouw biedt plaats aan 2 woningen onder 1 kap. Om een eenduidig beeld te behouden biedt het bestemmingsplan geen ruimte voor bijgebouwen; bijgebouwen zijn steeds geĆÆntegreerd in het hoofdvolume. De gebouwen zijn gerangschikt rondom een gezamenlijk erf, dat toegang biedt tot de woningen, inpandige bijgebouwen en tuinen. Het erf wordt ingericht als een klassiek boeren erf met grind en enkele grote bomen. Het erf biedt ruimte voor onder andere ontmoeting, gezamenlijke activiteiten en parkeren.  
De woningen staan op royale percelen die omgeven worden door het agrarisch land. De bestaande boombeplanting van het oude erf wordt ingepast als erfgbelanting van het nieuwe erf. Daarnaast wordt gestreefd naar landschappelijke tuinen met karakteristieke elementen van het agrarische erf, zoals een hoogstam boomgaard.

C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
2024
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R   |   2024
Terug naar de inhoud