Gebiedsvisie Mariëndal & Donkere Duinen | Den Helder | 2022-2023 - Cleveringa Advies

Ga naar de inhoud

Gebiedsvisie Mariëndal & Donkere Duinen | Den Helder | 2022-2023

Mariëndal en de Donkere Duinen vormen tezamen een aantrekkelijk recreatief knooppunt op het scharnierpunt tussen de stad, de duinen en het bollenlandschap. Het knooppunt vormt het vertrekpunt van diverse routes en activiteiten in de omgeving. Het gebied kent veel verschillende stakeholders en gebruikers. Een uitgebreid omgevingsparticipatieproces maakt daarom onderdeel uit van onze aanpak. De planvorming begint met een verkenning van landschap, natuur en de wensen van de stakeholders en gebruikers. Via individuele gesprekken hebben we goed inzicht gekregen welke belangen er spelen, maar ook welke zorgen er zijn. Uit deze gesprekken kwam één ding nadrukkelijk naar voren: duurzaamheid, natuurbeleving en natuureducatie staat centraal!
De gebiedsvisie richt zich dan ook op een goede balans tussen natuur en recreatie, waarbij lokaal de recreatieve ondernemers ontwikkelingsruimte krijgen en elders de natuur(ontwikkeling) de randvoorwaarden voor het recreatief gebruik dicteert. Een heldere functioneel-ruimtelijke zonering maakt in één oogopslag duidelijk welke ontwikkeling waar is toegestaan en onder welke voorwaarden.

De gebiedsvisie wordt in samenhang met de natuurbeheerplannen voor Mariëndal en de Donkere Duinen opgesteld, waarmee ontwikkeling van natuur en recreatie optimaal op elkaar worden afgestemd.

  • in opdracht van: gemeente Den Helder
  • in samenwerking met: NLadviseurs te Arnhem
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   |   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V
V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R
2024
C L E V E R I N G A   A D V I E S   B V   V O O R   L A N D S C H A P   &   N A T U U R   |   2024
Terug naar de inhoud